top of page

कोडे सोडवा पाहू !!

उमेश चिटणीस

कोडे सोडवा पाहू !!

आंबा खाण्याचा मुहूर्त    🥭             

( _ ) _ _ _ _ _


सीतेला वनवासात ज्याचा मोह पडला  🦌

_ _ _ ( _ ) _ 


तिळगूळ घ्या आणि गोड गोड बोला  🪁

_ _ _ _ _ ( _ ) 


वृक्ष वल्ली आम्हा सोयरे वनचरे  🌳🌳    

_ _ ( _ ) _ _ _


कोहिनूर हिरा 💎                          

_ ( _ ) _ _


वरील कंसातील अक्षरे मिळून खालील कोडे सोडवा


या चहाला जगात तोड नाही  ☕           _ _ _ _ _
bottom of page